Onze privacyverklaring

Slim op weg
naar duurzaam ondernemen

Is het laatst gewijzigd op 31/01/2023

1. Je privacy is belangrijk voor ons

 

Deze privacyverklaring is geldig voor de verwerking van persoonsgegevens door KBC Sustainability Services BV  met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Professor Van Overstraetenplein 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0791.529.205)

 

KBC Sustainability Services BV verbindt zich ertoe om jouw privacy te respecteren en te beschermen. In deze privacyverklaring informeert KBC Sustainability Services BV jou over het gebruik van je persoonsgegevens. Lees deze informatie zorgvuldig, zodat je goed weet waarvoor KBC Sustainability Services BV je gegevens kan gebruiken. Je vindt in deze privacyverklaring tevens informatie over je privacy rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

 

KBC Sustainability Services BV kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. Je kan de meest recente versie steeds terugvinden op onze website.

 

Met betrekking tot jouw privacy leven we de volgende geldende regelgeving na waaronder:

  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van 27 april 2016, die als doel heeft om een betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens.
  • elke andere wetgeving waaraan wij dienen te beantwoorden in het kader van bescherming van persoonsgegevens.

We raden je ook aan om de cookieverklaring van KBC Sustainability Services BV te lezen. In onze cookieverklaring kan je lezen wat cookies zijn, welke cookies KBC Sustainability Services BV gebruikt, hoe je je keuze wijzigt en op welke manier KBC Sustainability Services BV je privacy beschermt. De cookieverklaring kan je terugvinden op onze website.

 

2. KBC Sustainability Services BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden

 

2.1. Verwerking persoonsgegevens

Met persoonsgegevens worden alle gegevens van persoonlijke aard bedoeld die betrekking hebben op jou, dit wil zeggen alle informatie die toelaat om jou rechtstreeks of onrechtstreeks als natuurlijke persoon te identificeren. KBC Sustainability Services BV zal nooit meer gegevens verzamelen dan nodig voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring.

KBC Sustainability Services BV kan je persoonsgegeven zowel rechtstreeks bij jou verzamelen als verkrijgen via bepaalde derden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. Dit overzicht is niet limitatief aangezien het steeds kan zijn dat we omwille van jouw specifieke situatie nog andere persoonsgegevens verwerken. Dit is echter steeds in functie van ons advies.

Volgende persoonsgegevens kunnen onder andere worden verwerkt door KBC Sustainability Services BV:

  • Voor- en achternaam
  • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, adres
  • Financiële informatie onderneming

 

2.2. De verschillende doeleinden

De verwerking van persoonsgegevens door KBC Sustainability Services BV is steeds gebaseerd op één van de rechtsgronden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder geven we voor elk van deze rechtsgronden de doeleinden waarvoor Impact je persoonsgegevens gebruikt.

 

2.2.1. Contractuele verplichtingen en leveren van diensten

Het doel van KBC Sustainability Services BV is ervoor te zorgen dat een energieconsulent een persoonlijk energieadvies geeft en dat dit advies wordt geleverd in een energieadviesrapport. Verder kan er ook een offerteplan worden opgesteld. Om jou een dergelijk op maat gemaakt energieadviesrapport te kunnen leveren dienen er persoonsgegevens verwerkt te worden. Dit zijn enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het contract.

 

2.2.2. Toestemming

KBC Sustainability Services BV vraagt in bepaalde gevallen je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. Je kan altijd jouw toestemming intrekken. Wanneer je je toestemming intrekt, zetten we alle verwerkingen die gebaseerd zijn op deze toestemming stop. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verrichtingen uitgevoerd op basis van de geldig gegeven toestemming voor de intrekking

 

Zo dien je je toestemming te geven aan KBC Bank (bv. via je relatiebeheerder) om bepaalde persoonsgegevens (bv. naam en contactgegevens) over te dragen aan KBC Sustainability Services BV zodat wij jou kunnen contacteren.

 

We vragen ook je toestemming om bepaalde gegevens (bv. het energieadviesrapport) over te maken aan je relatiebeheerder.

We geven ook op basis van toestemming je gegevens door aan BV Sustainable Impact zodat zij voor jou een offerteplan kunnen opmaken. Voor meer info rond het verwerken van de gegevens door Sustainable Impact, refereren we naar hun privacy statement : Impact us today | Privacy Policy.

 

2.2.3. Gerechtvaardigd belang

KBC Sustainability Services BV kan persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van zijn gerechtvaardigde belangen. Ze zijn ingegeven door de noodzaak om als bedrijf te kunnen functioneren en om de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en het aanbod daarvan aan de klanten mogelijk te maken. Daarbij let KBC Sustainability Services BV erop dat de impact op je privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van KBC Sustainability Services BV en de impact op je privacy niet wordt verstoord. Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kan je je recht van verzet uitoefenen. KBC Sustainability Services BV zal dit verzet steeds respecteren tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen.

 

De door jou op de website verstrekte gegevens kan KBC Sustainability Services BV tevens gebruiken voor kwaliteitsonderzoek in brede zin en om meer inzicht te verkrijgen in de markt. Verder gebruiken wij je persoonsgegevens voor statistische doeleinden. We gebruiken deze data eveneens om onze website te verbeteren en nieuwe functionaliteiten en diensten te ontwikkelen.

KBC Sustainability Services BV kan de gegevens over jouw gebruik van de website ook gebruiken om jouw interesses in kaart brengen. Daarnaast kan je gebruik van de website bijgehouden worden (bijvoorbeeld klikgedrag) in overeenstemming met je cookiekeuzes.

We willen er ook voor zorgen dat je persoonsgegevens steeds beveiligd zijn. Zo worden IP-adressen gebruikt om onrechtmatig gebruik van de website te kunnen detecteren en te bestrijden.

KBC Sustainability Services BV  kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor het optimaliseren van zijn organisatie. In dit kader kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld worden verwerkt voor interne rapporteringen. Ook het gebruik van jouw persoonsgegevens om studies, modellen en statistieken te maken voor niet – commerciële doeleinden is hier een voorbeeld van.

 

2.2.4. Wettelijke verplichting

De verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn in het kader van een wettelijke verplichting waaraan KBC Sustainability Services BV moet voldoen.

 

3. Delen van persoonsgegevens met derden

In het kader van het nastreven van alle of een deel van de doeleinden vermeld in punt 2, kan het gebeuren dat KBC Sustainability Services BV je persoonsgegevens aan derden overmaakt. Deze derden kunnen bedrijven of natuurlijke personen zijn. Zij mogen jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. KBC Sustainability Services BV selecteert deze derden sowieso met de grootste zorg.

Zo geeft KBC Sustainability Services BV jouw gegevens door aan BV Sustainable Impact zodat zij ervoor kunnen zorgen dat er een offerteplan kan worden opgemaakt.

Verder kan het zijn dat KBC Sustainability Services BV beroep doen op bepaalde verwerkers. Dat zijn ondernemingen die in opdracht van KBC Sustainability Services BV de gegevens verwerken (bv. onderaannemers, een consultancybedrijf,…).

KBC Sustainability Services BV verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

4. Bewaartermijnen

Bewaartermijnen van persoonsgegevens vormen een belangrijk element binnen de privacywetgeving (AVG). Het uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur van de periode waarin je persoonsgegevens worden bewaard, is onder meer afhankelijk van het type persoonsgegeven. Ze worden in elk geval nooit langer bewaard dan de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken. Na het verstrijken van de periode waarin de gegevens worden bewaard, zal KBC Sustainability Services BV je gegevens dan ook verwijderen.

Persoonsgegevens met betrekking tot contractanten worden bewaard gedurende maximaal tien (10) jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Persoonsgegevens met betrekking tot prospecten worden bewaard gedurende maximaal twaalf (12) maanden vanaf de datum van verzameling.

 

5. Je hebt recht op je privacy

Wanneer je gegevens worden verwerkt, heb je heel wat rechten.

 

5.1. Recht op inzage

Wil je inzage in de gegevens die KBC Sustainability Services BV over jou verwerkt, laat het dan weten. Je hebt het recht om toegang te vragen tot al jouw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. Om dit verzoek te kunnen inwilligen, moet je verklaren welke persoonsgegevens je wenst te krijgen. Als je je recht van inzage uitoefent zal KBC Sustainability Services BV je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.

 

5.2. Recht op verbetering

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die KBC Sustainability Services BV over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kan steeds vragen om deze gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

 

5.3. Recht op wissen

Je kan KBC Sustainability Services BV vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Als KBC Sustainability Services BV geen dwingende reden meer heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zullen wij deze verwijderen. Een wettelijke verplichting kan de verwijdering eventueel wel in de weg staan.

 

5.4. Recht van verzet

Ben je het niet eens met de manier waarop KBC Sustainability Services BV bepaalde gegevens verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, dan kan je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen. Natuurlijk kan je je ook altijd ook tegen een specifiek verwerking van persoonsgegevens verzetten.

 

5.5. Uitoefenen van je rechten

Indien je een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je eenvoudig een mailtje sturen naar dataprtection@ecowise.be. Wees altijd zo specifiek mogelijk in wat je wens zodat KBC Sustainability Services BV je vraag concreet en correct kan behandelen. KBC Sustainability Services BV moet je identiteit kunnen verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Vandaar dat KBC Sustainability Services BV een kopie van je identiteitskaart kan opvragen.

 

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van KBC Sustainability Services BV?  Surf dan naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.). Je kan daar ook een klacht indienen.

 

 

6. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

KBC Sustainability Services BV neemt de gepaste maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen om volgende risico’s maximaal te vermijden:

  • De ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw gegevens;
  • Het ongepast gebruik of de bekendmaking van uw gegevens;
  • Een onopzettelijk verlies van uw gegevens.

 

7. Heb je een vraag of wens je een klacht in te dienen?

Indien je wenst te reageren op bepaalde zaken uit deze privacyverklaring, kan je contact opnemen met KBC Sustainability Services BV. Het adres en andere contactgegevens kan je terugvinden onder punt 8.

Ben je het niet eens met ons dan kan je ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Indien je meer info wenst over klachten en de mogelijke manieren om in beroep te gaan, raden wij je aan om volgend adres te raadplegen van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

8. Tot slot

KBC Sustainability Services BV kan deze privacyverklaring altijd aanpassen. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring. De meest recente versie vind je op onze website. Indien je nog verdere vragen of een klacht hebt, mail dan gerust naar info@ecowise.be, of contacteer ons op onderstaand adres:

KBC Sustainability Services BV
Professor Van Overstraetenplein 2

3000 Leuven

België